"Yesody id="nv_3_forion.rem="pg_3_forum_foru" ona ndown="ctiactiv.a nCode==27) />(c,d)false;99/xhdiv id="ionns=_pathis">hdiv id="ijaxwativion/xhdiv n.rem="xi1 bm bm_c99/x 请选择 进入手机版 |uerthi> 继续访问电脑版/xh/div>/xhdiv id="Tabtbion.rem="cl99/xhdiv n.rem="wp99/xhdiv n.rem="zon ame=APP官an/xhdiv n.rem="y99/xha id="switchbeq,dtext/csse="text/ja:;" onntTypritoggleBeq,d.indexarchives"开启辅助访问ion.rem="switchbeq,dt>开启辅助访问官an/scrthion.rem="cts_tb zon.99/xhasemon.rem="schf z" riphod="post" optis.1pltp:="off" ons0cDitripe热搜: uertrongn/s/xha 精英官an/s/s/x/xha 活动官an/s/s/x/xha 首测官an/s/suerthi>/xh/div>/xh/div>/xh/div>/x/x/xhdiv id="hd" n.rem="mbm99/xhdiv n.rem="wp99/xhdiv n.rem="hdcon.99/xhj-tfaun.rem="hdc_tb99/xhtsody9/xhtr9/xhtd> /xh/tr9/xh/tsody9/xh/j-tfa>cript> script">/xht-tfa>/xhtr9/xhtdun.rem="fixNlg_t" rowrthi="2onn.rem="btn_logiifi /xhtdun.rem="fixNlg_ron 找回密码官an/xh/tr9/xhtr9/xhtdun.rem="fixNlg_ron 创建ame=帐号官an/xh/tr9/xh/j-tfa>/xh/div>/xh/div>/x/xh/div>/xhdiv id="nv99/xhdiv n.rem="nv_wrap99/xhd> 快捷导航官an/sculun.rem="n.99-equn.rem="a" id="mn_Na9e6" n t="name=官an 游戏下载官an 勋章中心官an ame=任务官an 礼包道具官an 精彩图文官an 官方网站官an/xhd> 签到官an/sc/div>/xh/div>/xhdiv n.rem="p_pop h_pop" id="mn_/', ion_menu" defa="um_foru: no"j-nhdiv id="mu" n.rem="".99/xh/div>hdiv n.rem="wp nie_h-n< defa> .n_hd{pos.0 Tr: /><="ave;onte-=ligr: left;} .n_hd img{Typsrcal-=ligr: Tab;} .n_qnavs{3e3,ground:url('ion-sN" z-fhttp://z.nete3_for/201603/02/210327txqafir6wjj6i3v6.jpg') 0 0 #35445d;width: 100%;height: 65px;asv="size: 12px;onte-=ligr: ce?"mo;} .n_qnavs tatfa,.n_qnavs tsody,.n_qnavs tr,.n_qnavs td{width: 100%;height: 100%;} .n_qnavs dl{amegii: .5em 15px;} *+dtd">.n_qnavs dl{amegii: .5em 5px;} /*针对IE7*/ .n_qnavs .shoet{pos.0 Tr: absolute;oop: 50%;amegii-oop: -4px;right: -8px;height: 0;width: 0;asv="size: 0;tTypdisw:o i癲ei;bme=me- defa: dashed;bme=me-width: 4px;bme=me-colons /xhtmpathis;bme=me-left: 4px soldis#35445d;} .n_qnavs dt{pos.0 Tr: /><="ave;disal: left;eq,e-height: 20px;height: 20px;3e3,ground:s#35445d;purrven-left: .5em;purrven-right: .5em;colons #fff;amegii-right: 1em;asv="weight: bola;*ame=-wrap: normal;} .n_qnavs dd{disal: left;purrven: 4px 0;eq,e-height: 1;*ame=-wrap: normal;} .n_qnavs dd a{um_foru: ineq,e-bloek;*um_foru: ineq,e;*zoom: 1;purrven: 0 1em;colons #35445d;eq,e-height: 1.2;bme=me-right: 1px soldis#dbd3d2; asv="weight:bola;} .n_qnavs dd a:ntTypotolons #d52352;} .n_qnavs dd(mixN a{bme=me-right: 0;} /*主导航*/ #nv { height: 45px;3e3,ground:sno"j;purrven-right: 0;tTypdisw:oinhu-st;} #nv ulu{ height: 45px; 3e3,ground:url('ion-sN" z-fhttp://z.nete3_for/201603/14/110039qvvmv2isgqsmswrr.jpg') no-repeallrgba(131, 137, 145, 0) 0 0 ; fit <="ave;3e3,ground:sno"j; width: 135px; height:45px; bme=me: 0;amegii-left: 0;} /*因本ame=的#nv li.aua效果未知原因被和谐,只能使用这个办法控制主导航的第一个按钮样式*/ /*ame=版块侧边栏代码*/ .bd">.tbn{ amegii-oop:0px; amegii-right:0px; amegii-left:0px;3e3,ground:url(ion-sN" z-fhttp://z.nete3_for/201603/14/220028htrc00w2c0jgcgux.pen); } .tbn .bd"_h{eq,e-height:32px;asv="size:16px;tolons#FFF;um_foru:bloek;width:250px;height:32px; purrven-left:25px;} .tbn .a{purrven-left:10px; purrven-right:10px;} #lf_1 .a{ purrven-right:10px;} #lf_36 .a{purrven-right:10px;} #lf_1,#lf_36{purrven-left:10px;} /*ame=版块管理工作区字体颜色代码*/ .bmw .bm_h a{tolons#FFF;} uertefa>/xhdiv n.rem="n_hd99/x hdiv n.rem="n_qnavs99/x ht-tfa>/x htsody9/x htr9/x htd>/x hd">n.rem="".99/x
游戏新闻crthion.rem="choet">scrthi>h/dt>/x hdd> /x hdd> /x hdd> /x hdd> /x hdd> /x hdd> /x hdd> 制作人王希坦言心路历程h/asnt.官an/x
新手必看crthion.rem="choet">scrthi>h/dt>/x hdd>
h/dd>
h/dd>
h/dl>/x n.rem="".99/x
游戏介绍crthion.rem="choet">scrthi>h/dt>/x hdd> h/dd> hdd> h/dd> hdd> /x hdd> h/dd> hdd> h/dd> hdd> h/dd>
t="n节堂crthion.rem="choet">scrthi>h/dt>/x hdd> h/dd> hdd> h/dd> hdd> h/dd> hdd> h/dd> hdd> h/dd> hdd> h/dd> h/dl>/x h/td>/x h/tr9/x h/tsody9/x h/t-tfa>/x h/div>/xh/div>h/div>h/div>/xh/div>/x/x/xhdiv n.rem="wp99/xhdiv id="wp9>n.rem="bm_c99/x< defauid="diy_rtefanamw_s.jontene="t>scrtefa>/xh!--[diy=diynavoop]-->hdiv id="diynavoop9>n.rem="hoea-nh!--[/diy]-->/xhdiv id="pefin.rem="bmon.99/xhdiv n.rem="z">/xhd> title=":this.ophem>»URLem> ="name= hem>&rsaquoURLem> 玩家交流区hem>&rsaquoURLem> h/div>/xh/div>hdiv n.rem="wp">/xh!--[diy=diy1]-->hdiv id="diy,chn.rem="hoea-nh!--[/diy]-->/xh/div>/xhdiv n.rem="bohownav99/xhdiv id="cefin.rem="wp n.9 defa="amegii-left:265px99/xhdiv id="sd_bd"fin.rem="bd"fionntTyptTyp=" = 'Menu({'ick"id':){varid/s'pos':'dz'l:59 defa="width:250px;amegii-left:-265px99/xh!--[diy=diyleftsi白oop]-->hdiv id="diyleftsi白oopchn.rem="hoea-nh!--[/diy]-->/x/xhdiv n.rem="tbn" id="3_forleftsi白-n版块导航官h2n/xhd">n.rem="a" id="lf_199/xhdt.筪> 玩家交流区h/dt>hdd>/xhd> 新闻公告/xh/dd>/xhdd>/xhd> 主讨论区/xh/dd>/xhdd>/xhd> 新手问答/xh/dd>/xhdd>/xhd> 游戏资料/xh/dd>/xhddin.rem="bd"_a-n/xhd> " </a>/xh/dd>/xhdd>/xhd> <bas3_for-4.-1.t="t" chives"书画影音">书画影音</a>/xh/dd>/xh/dl>/x<d">n.rem="a" id="lf_3699/xhdt.筪> <base="text/ja:;" i白襬cuset"ntentonntTyprileftsi白('lf_36')"_chives"管理工作区" 芾砉ぷ髑</a>h/dt.官dl>/xh/div>/x/xh!--[diy=diyleftsi白bottom]-->hdiv id="diyleftsi白bottomchn.rem="hoea-n<div id="frnte3Dj7O"key.rem="frnte play-sphion. frnte-1">sdiv n.rem="chive frnte-chivew_ defa='3e3,ground-/stat:url(ion-urif.'http://z.nete3_for/201603/14/220028htrc00w2c0jgcgux.pen);3e3,ground-repeal:repeal;'n< thion.rem="chiveontefi defa="asv="size:16px;amegii-left:15px;tolonsrgb(255, 255, 255);99热帖排行scrthi>h/div>hdiv id="frnte3Dj7O"_leftkey.rem="tolumd)frnte-1-c99hdiv id="frnte3Dj7O"_left_temp9>n.rem="play-sphiotemp9n</div>hdiv id="portal_bloek_46" n.rem="bloek play-sphi99hdiv id="portal_bloek_46/stquiv=" n.rem="dxb_bcin< defa> .module-xhtk li{asv="size:0;eq,e-height:18px;height:18px;amegii-bottom:13px;} .module-xhtk em{width:18px;height:18px;eq,e-height:18px;amegii-right:-18px;asv="size:12px; onte-=ligr:ce?"mo;3e3,ground:#e7ente;}.module-xhtk li.oop em{3e3,ground:#d91a29;tolons#fff;} .module-xhtk ."bam{width:100%;asv="size:13px;} .module-xhtk ."bam p{amegii-left:25px;amegii-right:70px;tTypdisw: i癲ei;ame=-wrap:normal; wh"bai thce:nowrap;onte-tTypdisw:ellipsvar} .module-xhtk .views{asv="size:13px;amegii-left:-60px;width:45px;purrven-left:15px; 3e3,ground:url(//mgnte-fhttp://z.netele_th_1506/1506021722d032bf7bf3915c03.pen) no-repeallce?"mo left;} scrtefa>/x/xhulun.rem="module-xhtk n.9 defa=" amegii-oop:10px;in<equn.rem="n. oop99/x hem n.rem="z">1RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-48-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives" 総="n节堂】内容汇总,新人必看!游戏提前知晓"> 総="n节堂】内容汇总,新人必看!游戏提前知晓</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9934007uerthi>/x </li9-equn.rem="n. oop99/x hem n.rem="z">2RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-55-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives"Z字杀机 title="正式版LOGO首曝">Z字杀机 title="正式版LOGO首曝</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9931000uerthi>/x </li9-equn.rem="n. oop99/x hem n.rem="z">3RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-30-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives" title="ame=等级与积分制度说明(礼包道具使用说明)"> title="ame=等级与积分制度说明(礼包道具使用说明)</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9930628uerthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">4RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-2.-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives" title="官方ame= 芾硐冈"> title=":t方ame= 芾硐冈</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9925371RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">5RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-68-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives"崛胱网易亮相G-Star游戏展 先行版玩法视频曝光">突崛胱网易亮相G-Star游戏展 先行版玩法视频曝光</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9924051RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">6RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-51-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives"不鸣则已一鸣惊人 title="制作人王希坦言心路历程">不鸣则已一鸣惊人 title="制作人王希坦言心路历程</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9920793RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">7ueem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-27-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives"精雕细琢古风盎然 title="特制玉玺曝光">精雕细琢古风盎然 title="特制玉玺曝光</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9920373RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">8ueem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-46-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives" 総="n节堂】第一期:回答了刚了解t="n的新人大部分常见问题"> 総="n节堂】第一期:回答了刚了解t="n的新人大部分常见问题</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9917422RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">9ueem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-28-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives" 驻_网易“殿阁大学士”活动火爆 明朝武器引玩家热议"> title="“殿阁大学士”活动火爆 明朝武器引玩家热议</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9916026RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">10ueem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <p><d> <bast = 'n-45-1-1.t="t" targl; "_blank9 n.rem="icatiochives" 総="n节堂】第六期:t="n进阶型技术资料整理及t="n操作方式爆料"> 総="n节堂】第六期:t="n进阶型技术资料整理及t="n操作方式爆料</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9915956RLrthi>/x </li9-/ul>h/div>h/div>h/div>h/div>hdiv id="frnte5h1B3,chn.rem="frnte play-sphion. frnte-1">sdiv n.rem="chive frnte-chivew_ defa='3e3,ground-/stat:url(ion-urif.'http://z.nete3_for/201603/14/220028htrc00w2c0jgcgux.pen);3e3,ground-repeal:repeal;'n< thion.rem="chiveontefi defa="asv="size:16px;amegii-left:15px;tolonsrgb(255, 255, 255);99每日之星RLrthi>h/div>hdiv id="frnte5h1B3,_leftkey.rem="tolumd)frnte-1-c99hdiv id="frnte5h1B3,_left_temp9>n.rem="play-sphiotemp9n</div>hdiv id="portal_bloek_49" n.rem="bloek play-sphi99hdiv id="portal_bloek_49/stquiv=" n.rem="dxb_bcin< defa> .module-xhtk li{asv="size:0;eq,e-height:18px;height:18px;amegii-bottom:13px;} .module-xhtk em{width:18px;height:18px;eq,e-height:18px;amegii-right:-18px;asv="size:12px; onte-=ligr:ce?"mo;3e3,ground:#e7ente;}.module-xhtk li.oop em{3e3,ground:#d91a29;tolons#fff;} .module-xhtk ."bam{width:100%;asv="size:13px;} .module-xhtk ."bam p{amegii-left:25px;amegii-right:70px;tTypdisw: i癲ei;ame=-wrap:normal; wh"bai thce:nowrap;onte-tTypdisw:ellipsvar} .module-xhtk .views{asv="size:13px;amegii-left:-60px;width:45px;purrven-left:15px; 3e3,ground:url(//mgnte-fhttp://z.netele_th_1506/1506021722d032bf7bf3915c03.pen) no-repeallce?"mo left;} scrtefa>/x/xhulun.rem="module-xhtk n.9 defa=" amegii-oop:10px;in<equn.rem="n. oop99/x hem n.rem="z">1RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=5336&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "上尉9 defa="disal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=5336w_targl; "_blank9 n.rem="icati>上尉</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y9911RLrthi>/x </li9-equn.rem="n. oop99/x /x hem n.rem="z">2RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=11924&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "老贼灬9 defa="disal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=11924w_targl; "_blank9 n.rem="icati>老贼灬</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y997uerthi>/x </li9-equn.rem="n. oop99/x /x hem n.rem="z">3RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=12082&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "雪域飞狼9 defa="disal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=12082w_targl; "_blank9 n.rem="icati>雪域飞狼</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y993RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">4RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=12202&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "锦衣铁血9 defa="disal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=12202w_targl; "_blank9 n.rem="icati>锦衣铁血</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y993RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">5RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=12092&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "王哥9 defa="disal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=12092w_targl; "_blank9 n.rem="icati>王哥</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y993RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">6RLem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=12314&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "Enoch" defa="aisal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=12314w_targl; "_blank9 n.rem="icati>Enoch</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y992RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">7ueem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=4937&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "青云士" defa="aisal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=4937w_targl; "_blank9 n.rem="icati>青云士</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y991RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">8ueem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=12005&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "K//zD" defa="aisal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=12005w_targl; "_blank9 n.rem="icati>K//zD</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y991RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">9ueem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=8484&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "Caesamouu defa="aisal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8484w_targl; "_blank9 n.rem="icati>Caesamo</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y991RLrthi>/x </li9-equn.rem="n.99/x hem n.rem="z">10ueem>/x hdiv n.rem=""bam z">/x <img n.rem="vcw_<scriion-sN" z-uchttp://z.nete="ttarom/f? di=10564&size=smal"fiwidth="16" height="16" al; "滚来滚去滚呆呆uu defa="aisal:left; amegii-left:25px; amegii-right:5px;w_s.jq <p><d> <bashEdgom/f?mod= thce& di=10564w_targl; "_blank9 n.rem="icati>滚来滚去滚呆呆</a>h/p>/x h/div>/x < thion.rem="views y991RLrthi>/x </li9-/ul>h/div>h/div>h/div>h/div>h/div>h!--[/diy]-->/xh/div>/x/xhdiv n.rem="mif>/xhdiv n.rem="bm bml pbn">/xhdiv n.rem="bm_h n.99/xh thion.rem="y99/xha <baseEdgom/f?mod= thcecp&oa.navor"ba&<scri3_for&di=41&handlea n.navor"ba3_for&3_fmhash=a70106e2" id="a_navor"bakey.rem="fa_navfionntTyprip= 'Wq,dow(){varid/s){var <b/s'gl;e/s0);99收藏本版 <strongon.rem="xi,chid="number_navor"bake>(< thioid="number_navor"ba_num">9uerthi>)uertrongn</a>/xh thion.rem="pi_s">|uerthi>筪> <bas3_forom/f?mod=me&adi=41&opth=0w_y.rem="fa_me蘷_targl; "_blank9 chives"RSS">订阅官an/xh/rthi>/x<h1 n.rem="xs2on/xhd> <bas3_for-41-1.t="t" <title></a>/xh thion.rem="xs1 xw0 ia>今日: ustrongon.rem="xi,c>0uertrongn< thion.rem="pi_s">|uerthi>主题: ustrongon.rem="xi,c>476RLrtrongn< thion.rem="pi_s">|uerthi>排名: ustrongon.rem="xi,c_chives"上次排名:2on6RLrtrongn<b n.rem="rum_nal"f> URLb>scrthi>h/h1n/xh/div>/xhdiv n.rem="bm_c n. pbn">/xhdiv>版主: usthion.rem="xi2in<d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%D0%A6%C7%E4%B7%E2w_n.rem="not-t"key="1">笑卿穘</a>h/rthi>h/div>h/div>/xh/div>/x/x/x/xhdiv n.rem="dragon/xh!--[diy=diy4]-->hdiv id="diy4w_n.rem="hoea-n</div>h!--[/diy]-->/xh/div>/x/s/x/x/xhdiv id="pg=" n.rem="bm bw0 pgs n.99/xh thioid="f=_page_oop99hdiv n.rem="pgonhd> <bas3_for-41-2.t="t" n.rem=", cv99 U URLan<d> <bas3_for-41-1.t="t" 1RLan<d> <bas3_for-41-2.t="t">2RLan<rtrongn3RLrtrongn<d> <bas3_for-41-4.t="t" 4RLan<d> <bas3_for-41-5.t="t" 5RLan<d> <bas3_for-41-6.t="t" 6RLan<d> <bas3_for-41-7.t="t" 7uean<d> <bas3_for-41-8.t="t" 8uean<d> <bas3_for-41-9.t="t" 9uean<d> <bas3_for-41-10.t="t" 10uean<d> <bas3_for-41-12.t="t" n.rem="mixN">... 12uean<label>hinputamw_s.jontefi <metcustompagew_n.rem="px9 size="2o_chives"输入页码,按回车快速跳转9 !1,u:="3" ona ndown="ctiactiv.a nCode==13) {wq,dow.loe="app='3_forom/f?mod=3_forum_foru&fid=41&page='lass="!1,u:;; dos.jiactiv:50w_s.箂thiochives"共 12 曳"> / 12 曳scrthi>h/label>hd> <bas3_for-41-4.t="t"_n.rem="ntef>下一曳官an</div>h/rthi>/x< thion.rem="pgb y9t >筪> <bas3_forom/f">返 U回官an</rthi>/x<d> <base="text/ja:;" id="newspecve"fionntTyptTyp="tionewspecve"('.discuznewspecve"tmp'iveCladiscuznewspecve"'5 = 'Menu({'ick"id':){varid0)"ionntTyprip= 'Wq,dow(float = 'newt'3_forom/f?mod=post&o意论蘲loat = 'n&fid=41')"_chives"发新帖onhimg <scriase.com/static/imagepn_poxNIpentPal; "发新帖o_s.官an</div>/xhuluid="t = 'n_<scr"key.rem="on- bm n.99/xhequid="on-_al"fin.rem="xw1 a-n<d> <bas3_for-41-1.t="t" 全部官an</li9/xhli9-d> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募usthion.rem="xg1 num">210scrthi>h/an</li9/xhli9-d> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=30" <ti活动箂thion.rem="xg1 num">17uerthi>uean</li9/xhli9-d> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=31">其他箂thion.rem="xg1 num">66RLrthi>uean</li9/xhli9-d> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=32in官方公告箂thion.rem="xg1 num">1RLrthi>uean</li9/xh/ul>/xhAmF" /><script type="text/java = 'Tscr"('t = 'n_<scr"');scrame=">/xhdiv id="t = 'nlis"fin.rem="tl bm bmw">/xhdiv n.rem="th">/xhj-tfaunellsthcven="0w_cellpurrven="0w>/xhjr9/xhth nolsthi="2on/xhdiv n.rem="tfw>/xhsthioid="ttargl;"ionntTypripipttargl;(-1)"in.rem="yd =argl;_19ochives"在新窗口中打开帖子">新窗h/rthi>/x<a id="fit <m_specve"fi <base="text/ja:;" n.rem=" = 'menu xi2iionntTyprip= 'Menu(){varid)">全部主题uean U /xhd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=mixNpost&omp;me=meby=mixNpostfin.rem="xi2in最新uean U/xhd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=hmlt&omp;me=meby=hmlt"key.rem="xi2in热门官an U/xhd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=ho"fin.rem="xi2in热帖官an U/xhd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=digest&omp;digeste,chn.rem="xi2in精华官an U/xhd>id="fit <m_PATeeq,e" h <base="text/ja:;" n.rem=" = 'menu xi2iionntTyprip= 'Menu(){varid)">更多官an U/xhd> <base="text/ja:;" onntTypri"dackF_forloa_btn('41')"_chives"查看更新chn.rem="3_for <brel=-n<賏n/xhsthioid="ctionssrckt = 'nuu defa="um_foru: no"j;99/xh thion.rem="pi_s">|uerthi>/xhd> <base="text/ja:;" onntTypri"tionSsrckTh <ad()"in.rem="xi2iichives"显示置顶f>显示置顶<賏n/xh/rthi>/x</div>/xh/t >/xhjdun.rem="by99作者官td>/xhtdun.rem="num">回复/查看官td>/xhtdun.rem="by99最后发表官td>/xh/tr9/xh/t-tfa>/xh/div>/xhdiv n.rem="bm_cw>/xhsame="last.js" type="text/javationmixNmeou v1498603300;tionmis"nolsthi= '5CURL = '';</scdiv id="f_forloauu defa="um_foru:no"j-n</div>/xh3_fm riphod="post" optis.1pltp:="off" <metmod, ia naid="mod, ia nao意论蘲i3_forom/f?mod=oopicadmin&oa饴厶rmod, ia &aid=41&ierysalsy="&nopostsy="a>/xhinputamw_s.jhiddeifi <met3_fmhash" !1,u:="a70106e2w_s.jq-inputamw_s.jhiddeifi <metmis"ntera" !1,u:="page%3D,chrome=j-tfausormary="ase.c_4,chcellsthcven="0w_cellpurrven="0wuid="t = 'nmis"j-tfavion/xhjsody id="sgpt iaok"i,e" n.rem="emptb99hjr9hjdun.rem="icn">官td><t >官t >筳dun.rem="by99官td><tdun.rem="num">官td><tdun.rem="by99官td></tr9官tsody9/xhtsody id="normalt = 'n_8318w>/xhjr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8318-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8318w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8318';CONTENT_ID='normalt = 'n_8318'5 = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/xhem>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8318-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">找一个队伍官anjq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8275w_y="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-16RLrthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8318-1-1.t="t" n.rem="xi2in3RLan<em>112ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%B2%BB%D2%B9%B3%C7%D6%F3%BE%C6" n="1">不夜城煮酒官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8318&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-14 17:32uean<eem>/x<賢d>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_855199/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8551-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_85519 n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8551';CONTENT_ID='normalt = 'n_8551'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/xhem>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=3,c>其他官an]ueem> <d> <bast = 'n-8551-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">给我激活码 给我激活码 给我激活码官anjq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=7633" n="1">麒麟235官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-31RLrthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8551-1-1.t="t" n.rem="xi2in4RLan<em>198ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%B2%BB%D2%B9%B3%C7%D6%F3%BE%C6" n="1">不夜城煮酒官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8551&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-14 17:28uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8622on/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8622-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8622o n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8622';CONTENT_ID='normalt = 'n_8622'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8622-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">招募朋友一起玩</a>/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8683" n="1">lijunbo官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-7uerthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8622-1-1.t="t" n.rem="xi2in1RLan<em>79ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%B2%BB%D2%B9%B3%C7%D6%F3%BE%C6" n="1">不夜城煮酒官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8622&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-14 17:27uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8678w>/xhjr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8678-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8678o n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8678';CONTENT_ID='normalt = 'n_8678'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=3,c>其他官an]ueem> <d> <bast = 'n-8678-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">给我激活码 给我激活码 给我激活码官anjq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=7633" n="1">麒麟235官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-12RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8678-1-1.t="t" n.rem="xi2in2uean<em>112ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%B2%BB%D2%B9%B3%C7%D6%F3%BE%C6" n="1">不夜城煮酒官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8678&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-14 17:26RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8992w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8992-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8992w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8992';CONTENT_ID='normalt = 'n_8992'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=3,c>其他官an]ueem> <d> <bast = 'n-8992-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">有没有 <ti收人啊。。。官anjq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=2363" n="1">2363官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-2-8uerthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8992-1-1.t="t" n.rem="xi2in1RLan<em>65RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%B2%BB%D2%B9%B3%C7%D6%F3%BE%C6" n="1">不夜城煮酒官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8992&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-14 17:24RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8284w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8284-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8284w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8284';CONTENT_ID='normalt = 'n_8284'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8284-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">九霄【九州霄汉】官an/xhimg <scriase.com/statifite<scr//stat_s.gif" al; "a"j-ch_img9tchives"图片附件oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=4360w_c="1">呆毛c/a>h/c"ba>/xhem><rthi>2016-12-15RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8284-1-1.t="t" n.rem="xi2in3RLan<em>129ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%E3%C3%C7%B5%C4%CE%E2%D0%F9gg9tc="1">你们的吴轩gg官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8284&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-14 13:32uean<eem>/x<賢d>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_9127w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-9127-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_9127w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='9127';CONTENT_ID='normalt = 'n_9127'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-9127-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">新建军团《北辰军》,期待另4位好友一起每日签到,一起驰骋t="n,已获得激活码官anjq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=6836" n="1">譬如北辰官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-2-12RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-9127-1-1.t="t" n.rem="xi2in4RLan<em>138ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C6%A9%C8%E7%B1%B1%B3%BD" c="1">譬如北辰官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=9127&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-14 09:05官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8210w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8210-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8210w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8210';CONTENT_ID='normalt = 'n_8210'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8210-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">【玖零】玩家的乐园,勇士的天堂,贤者的殿堂c賏n/xhimg <scriase.com/statifite<scr//stat_s.gif" al; "a"j-ch_img9tchives"图片附件oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=7714w_c="1">玖零|凡哥</a>h/c"ba>/xhem><rthi>2016-12-12RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8210-1-1.t="t" n.rem="xi2in14RLan<em>348ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%BE%C1%C1%E3%7C%B7%B2%B8%E7w_c="1">玖零|凡哥</a>h/c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8210&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-14 01:33官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_9152w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-9152-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_9152w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='9152';CONTENT_ID='normalt = 'n_9152'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-9152-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">GOD备战测试,进入 <ti,都会有测试资格,加入群:367554134RLan/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-img <scriase.com/statifite<scr//stat_s.gif" al; "a"j-ch_img9tchives"图片附件oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=9390w_c="1">GOD <ti帅总c/a>h/c"ba>/xhem><rthi>2017-2-13RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-9152-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>126RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <meGOD%B9%AB%BB%E1%CB%A7%D7%DCw_c="1">GOD <ti帅总c/a>h/c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=9152&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-13 15:23官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_3294w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-3294-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_3294w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='3294';CONTENT_ID='normalt = 'n_3294'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-3294-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">t="n大明军队 - 天军 给您的一封邀请函RLan/xhimg <scriase.com/statifite<scr//stat_s.gif" al; "a"j-ch_img9tchives"图片附件oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-img <scriase.com/staticomle_/agree.gif" aligr="tbsmi癲vew_al; "agree9tchives"帖子被加分" s.jq- thion.rem="n-s99 U...<d> <bast = 'n-3294-2-1.t="t">2RLan<d> <bast = 'n-3294-3-1.t="t" 3官an</rthi>jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=3035w_c="1">天健官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-7-3RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-3294-1-1.t="t" n.rem="xi2in30uean<em>1244RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=3294&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-13 15:08uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8603w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8603-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8603w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8603';CONTENT_ID='normalt = 'n_8603'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=3,c>其他官an]ueem> <d> <bast = 'n-8603-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">要激活码要激活码要激活码官anjq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=7633" n="1">麒麟235官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-5RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8603-1-1.t="t" n.rem="xi2in1RLan<em>88ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C1%A2%BF%CC%B4%AB%B1%E9%C1%CB%BF%D5%BC%E4w_c="1">立刻传遍了空间官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8603&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-13 00:51RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_909199/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-9091-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_90919 n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='9091';CONTENT_ID='normalt = 'n_9091'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-9091-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">军团链接 有空位官anjq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8928o n="1">马踏联营官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-2-11RLrthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-9091-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>57ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C2%ED%CC%A4%C1%AA%D3%AAo n="1">马踏联营官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=9091&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-11 09:18uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8978w>/xhjr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8978-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8978w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8978';CONTENT_ID='normalt = 'n_8978'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8978-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">散人 穷屌 搞个 <ti玩玩 中书省 {白玉京}RLan/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=9208o n="1">超级蓝星人官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-2-8uerthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8978-1-1.t="t" n.rem="xi2in3RLan<em>85RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%D2%B9%D3%EA%C9%F9%BA%AEo n="1">夜雨声寒官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8978&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-10 18:49uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_9060w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-9060-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_9060w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='9060';CONTENT_ID='normalt = 'n_9060'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-9060-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">找个神威军团官anjq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8634w_c="1">醉臥沙場君莫笑官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-2-10scrthi>h/em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-9060-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>47ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%D7%ED%C5P%C9%B3%88%F6%BE%FD%C4%AA%D0%A6o n="1">醉臥沙場君莫笑官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=9060&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-10 01:10uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_623w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-623-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_623w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='623';CONTENT_ID='normalt = 'n_623'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-623-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">【缘义十二骑】原名缘义天下招募贴,reRLan/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq- thion.rem="n-s99 U...<d> <bast = 'n-623-2-1.t="t">2RLan<d> <bast = 'n-623-3-1.t="t" 3官an</rthi>jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=472w n="1">缘义天下丶呆呆官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-3-28uerthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-623-1-1.t="t" n.rem="xi2in45官an<em>869ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=623&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-8 17:46RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_327w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-327-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_327w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='327';CONTENT_ID='normalt = 'n_327'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-327-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">【烟雨楼】期待您的加入!何问英雄千古梦,独凭烟雨最高楼。官anjq-img <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-img <scriase.com/statifite<scr//stat_s.gif" al; "a"j-ch_img9tchives"图片附件oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-img <scriase.com/staticomle_/agree.gif" aligr="tbsmi癲vew_al; "agree9tchives"帖子被加分" s.jq- thion.rem="n-s99 U...<d> <bast = 'n-327-2-1.t="t" 2uean<d> <bast = 'n-327-3-1.t="t" 3官an<d> <bast = 'n-327-4-1.t="t" 4RLan<d> <bast = 'n-327-5-1.t="t" 5RLan<d> <bast = 'n-327-6-1.t="t" 6RLan..<d> <bast = 'n-327-14-1.t="t" 14RLan</rthi>jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=258o n="1">烟雨诫律官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-3-23RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-327-1-1.t="t" n.rem="xi2in196RLan<em>3912ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%D1%CC%D3%EA%BD%EB%C2%C9w n="1">烟雨诫律官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=327&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-7 12:11RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8915w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8915-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8915w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8915';CONTENT_ID='normalt = 'n_8915'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8915-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">新建军团收活跃队友,保证天天签到RLan/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=9137w_c="1">南柯一梦官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-2-7uerthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8915-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>96RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%CF%BF%C2%D2%BB%C3%CEo n="1">南柯一梦官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8915&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-2-7 09:16RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8772w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8772-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8772w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8772';CONTENT_ID='normalt = 'n_8772'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8772-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">新建中书省军团收活人天天签到RLan/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8522o n="1">宇宙大魔王官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-20scrthi>h/em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8772-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>110ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%D3%EE%D6%E6%B4%F3%C4%A7%CD%F5w_c="1">宇宙大魔王官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8772&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-20 22:35官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_317199/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-3171-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_31719 n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='3171';CONTENT_ID='normalt = 'n_3171'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-3171-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">t="n军团:t=团找人了!官an/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-img <scriase.com/statifite<scr//stat_s.gif" al; "a"j-ch_img9tchives"图片附件oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=3035w_c="1">天健官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-6-24RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-3171-1-1.t="t" n.rem="xi2in13RLan<em>551RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%CC%EC%BD%A19 n="1">天健官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=3171&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-20 10:20scan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8482w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8482-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8482w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8482';CONTENT_ID='normalt = 'n_8482'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8482-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">新工会不良人征游戏优秀玩家加入官an/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8549w n="1">不服来战官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-27uerthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8482-1-1.t="t" n.rem="xi2in4scan<em>112ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%9B%C5%B3%BE9 n="1">浥尘官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8482&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-19 21:51RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8474w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8474-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8474w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8474';CONTENT_ID='normalt = 'n_8474'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8474-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">新建中书省军团来5人天天在线签到的加入官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8522o n="1">宇宙大魔王官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-26RLrthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8474-1-1.t="t" n.rem="xi2in7uean<em>125RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%9B%C5%B3%BE9 n="1">浥尘官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8474&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-19 21:50scan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_864,c>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-864,-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_864,c n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='864,';CONTENT_ID='normalt = 'n_864,'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-864,-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">萌新求活跃军团招募,保证天天在线签到官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8709w n="1">赢小沃官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-9uerthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-864,-1-1.t="t" n.rem="xi2in7uean<em>164RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%9B%C5%B3%BE9 n="1">浥尘官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=864,&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-19 21:49uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8657w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8657-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8657w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8657';CONTENT_ID='normalt = 'n_8657'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8657-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">御龙氏族——全面冲击t="n,招收将军官an/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-img <scriase.com/statifite<scr//stat_s.gif" al; "a"j-ch_img9tchives"图片附件oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8708o n="1">头茶官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-10scrthi>h/em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8657-1-1.t="t" n.rem="xi2in2uean<em>138ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8657&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-16 10:50scan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8714w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8714-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8714w_c.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8714';CONTENT_ID='normalt = 'n_8714'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8714-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">新人求个 军团 刷分官an/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8814w_c="1">黑白色无回忆官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-16RLrthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8714-1-1.t="t" n.rem="xi2in5官an<em>98ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%BA%DA%B0%D7%C9%AB%CE%DE%BB%D8%D2%E4w_c="1">黑白色无回忆官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8714&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-16 09:43官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8582w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8582-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8582w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8582';CONTENT_ID='normalt = 'n_8582'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8582-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">大明万胜军团招募!官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8405w_c="1">lao2110uean</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-3RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8582-1-1.t="t" n.rem="xi2in12uean<em>200ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <melao21109 n="1">lao2110uean</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8582&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-13 10:14RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8677w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8677-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8677w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8677';CONTENT_ID='normalt = 'n_8677'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8677-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">怎么进军队官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8259w n="1">叶华锦官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-12RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8677-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>39ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%D2%B6%BB%AA%BD%F5w_c="1">叶华锦官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8677&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-12 18:23官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8669">/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8669-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8669" n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8669';CONTENT_ID='normalt = 'n_8669'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8669-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">【Yz 电竞】有了兄弟才能呼风唤雨官an/xhimg <scriase.com/statifite<scr//stat_s.gif" al; "a"j-ch_img9tchives"图片附件oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8472w n="1">问天羽官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-12RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8669-1-1.t="t" n.rem="xi2in1uean<em>162ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%CE%CA%CC%EC%D3%F0w_c="1">问天羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8669&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-12 00:38uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8327w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8327-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8327" n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8327';CONTENT_ID='normalt = 'n_8327'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募u賏n]ueem> <d> <bast = 'n-8327-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">日常邀请官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8275w_y="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-17uerthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8327-1-1.t="t" n.rem="xi2in1uean<em>86RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8327&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-8 18:57uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8380w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8380-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8380" n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8380';CONTENT_ID='normalt = 'n_8380'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=3,c>其他官an]ueem> <d> <bast = 'n-8380-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">昨天忘了签到RLan/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8275w_y="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-20scrthi>h/em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8380-1-1.t="t" n.rem="xi2in1uean<em>52ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8380&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-8 18:56RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8388w>/xhjr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8388-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8388w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8388';CONTENT_ID='normalt = 'n_8388'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8388-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">组建军团。与兄弟共同征t=沙场!官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8259w n="1">叶华锦官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-21RLrthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8388-1-1.t="t" n.rem="xi2in1uean<em>78ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8388&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-8 18:56RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8455w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8455-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8455w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8455';CONTENT_ID='normalt = 'n_8455'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8455-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">来活人官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8503w n="1">归海萌道uean</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-25RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8455-1-1.t="t" n.rem="xi2in1uean<em>47ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8455&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-8 18:56RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_420w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-420-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_420w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='420';CONTENT_ID='normalt = 'n_420'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-420-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">山河奄有中华地,日月重开大宋天官an/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=244w_c="1">杨恪官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-3-24RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-420-1-1.t="t" n.rem="xi2in8uean<em>306RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=420&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-4 16:33官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_857199/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8571-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_85719 n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8571';CONTENT_ID='normalt = 'n_8571'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8571-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">跪求激活码啊官an/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8604w_c="1">呆呆官an</c"ba>/xhem><rthi>2017-1-2RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8571-1-1.t="t" n.rem="xi2in1uean<em>57ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8571&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-2 11:05官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8428o>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8428-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8428o n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8428';CONTENT_ID='normalt = 'n_8428'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8428-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">求好友官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8497w_c="1">公子昭官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-23RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8428-1-1.t="t" n.rem="xi2in1uean<em>50ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8428&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-1 18:57uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_3932w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-3932-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_3932w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='3932';CONTENT_ID='normalt = 'n_3932'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-3932-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">【雨帝】【雨界】创始人官an/xhimg <scriase.com/statiasemp/011.smal".gif" al; "新人帖oPaligr="tbsmi癲vew_s.jq-賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=4757w n="1">雨帝官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-7-29uerthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-3932-1-1.t="t" n.rem="xi2in5官an<em>155RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%C4%AB%D3%F0w_c="1">墨羽官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=3932&g()}=mixNpost#mixNpostf>2017-1-1 18:56RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8429">/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8429-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8429w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8429';CONTENT_ID='normalt = 'n_8429'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=3,c>其他官an]ueem> <d> <bast = 'n-8429-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">一言不合官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8275w_y="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-23RLrthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8429-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>36RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%B7%E7%D8%BC%B4%B5%B9%FD%BE%C5%CF%F6o n="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8429&g()}=mixNpost#mixNpostf>2016-12-23 22:39uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8353w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8353-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8353w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8353';CONTENT_ID='normalt = 'n_8353'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8353-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">军团招募成员本人天天在线官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8259w n="1">叶华锦官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-18uerthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8353-1-1.t="t" n.rem="xi2in3RLan<em>114RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%D2%B6%BB%AA%BD%F5w_c="1">叶华锦官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8353&g()}=mixNpost#mixNpostf>2016-12-21 18:22uean</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8382w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8382-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8382w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8382';CONTENT_ID='normalt = 'n_8382'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x <d> <bast = 'n-8382-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">活人军团天天签到欢迎各位战友加入官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8259w n="1">叶华锦官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-21RLrthi>ueem>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8382-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>59ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%D2%B6%BB%AA%BD%F5w_c="1">叶华锦官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8382&g()}=mixNpost#mixNpostf>2016-12-21 01:01RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_838,c>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-838,-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_83819 n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='838,';CONTENT_ID='normalt = 'n_838,'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=3,c>其他官an]ueem> <d> <bast = 'n-838,-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">一不小心断了签到RLan/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8275w_y="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-20scrthi>h/em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-838,-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>39ueem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%B7%E7%D8%BC%B4%B5%B9%FD%BE%C5%CF%F6o n="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=838,&g()}=mixNpost#mixNpostf>2016-12-20 22:56RLan</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xhjsody id="normalt = 'n_8350w>/xhtr9/xhtdun.rem="icn">/xhd> <bast = 'n-8350-1-1.t="t" thives"有新回复 - 新窗口打开w_targl; "_blank9>/xhimg <scriase.com/static/imagefolame_loa.gif" s.jq-賏n/xh賢d>/xhth n.rem="loa">/xhd> <base="text/ja:;" id="stquiv=_8350w n.rem=" = 'stquiv= y9tchives"更多操作iionntTypriCONTENT_TID='8350';CONTENT_ID='normalt = 'n_8350'; = 'Menu({'ick"id':){varid,'men di':'stquiv=_menu'0)">-賏n/x<em>[hd> <bas3_forom/f?mod=3_forum_foru&adi=41&fit <m=<scrid&<scrid=29">宣传招募官an]RLem> <d> <bast = 'n-8350-1-1.t="t" onntTyprittargl;(){va)"in.rem="s xxN">找队友官an/xh賢 >/xhjdun.rem="by99jq-c"ba>/xhd> <bashEdgom/f?mod= thce& di=8275w_y="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><rthi>2016-12-18uerthi></em>/x官td>/xhjdun.rem="num">筪> <bast = 'n-8350-1-1.t="t" n.rem="xi2in0uean<em>56RLem><賢d>/xhtdun.rem="by99jq-c"ba><d> <bashEdgom/f?mod= thce& ', <me%B7%E7%D8%BC%B4%B5%B9%FD%BE%C5%CF%F6o n="1">风丶吹过九霄官an</c"ba>/xhem><d> <bas3_forom/f?mod=readrect&ivi=8350&g()}=mixNpost#mixNpostf>2016-12-18 21:23官an</em>/x官td>/xh/tr9/xh/tsody9/xh/table><!-- end of table "forum_G[fid]" branch 1/3 -->/xh/form>/xh/div>/xh/div>/x/xha n.rem="bm_h" href="javascript:;" rel="forum.php?mod=forumdisplay&fid=4,&page=4w_curpage="3w id="autopbn" totalpage="12w picstyle="0w forumdefstyle="">下一页 »官an/xhscript srn="asetic/js/autoloadpage.js?AmF" type="text/javascript"n</script>/xhdiv n.rem="bm bw0 pgs n.">/xh thioid="fd_page_bottom"n<div n.rem="pg"n<d> <bas3_for-4,-2.t="t" n.rem="prev">  官an<d> <bas3_for-4,-1.t="t" 1RLan<d> <bas3_for-4,-2.t="t">2uean<strong>3RLrtrong><d> <bas3_for-4,-4.t="t" 4RLan<d> <basforum-4,-5.t="t" 5RLan<d> <basforum-4,-6.t="t" 6RLan<d> <bas3_for-4,-7.t="t" 7uean<d> <bas3_for-4,-8.t="t" 8uean<d> <bas3_for-4,-9.t="t" 9uean<d> <bas3_for-4,-10.t="t" 10uean<d> <bas3_for-4,-12.t="t" n.rem=".ret"n... 12官an<label><input type="text" name="custompagew n.rem="px" size="2w title="输入页码,按回车快速跳转" value="3w onkeydown="if(event.keyCode==13) {window.locetion='forum.php?mod=forumdisplay&fid=4,&page='+this.value;; doane(event);}" />h thiotitle="共 12 页"> / 12 页uerthi></label><d> <bas3_for-4,-4.t="t" n.rem="nxt"n下一页官an</div>uerthi>/xh thio n.rem="pgb y"n<d> <bas3_for.php">返 回官an</rthi>jq-d> <basjavascript:;" id="newspecialtmp" onmouseover="$('newspecial').id = 'newspecialtmp';this.id = 'newspecial'; = 'Menu({'ick"id':){varid})" onclick="a= 'Window('newt = 'n', 'forum.php?mod=post&action=newt = 'n&fid=4,')" title="发新帖"n<img <scriase.com/staticommon/pn_post.png" alt="发新帖" />h賏n</div>/xh!--[diy=diyfretposttop]--><div id="diyfretposttopw n.rem="area"n</div>u!--[/diy]-->/xh cript type="text/javascript"n var postminchars = parseInt('10'); var postmaxchars = parseInt('10000'); var disablepostctrl = parseInt('0'); var fid = parseInt('4,'); </script>/xhdiv id="f_pet" n.rem="bm">/xhdiv n.rem="bm_h">/xhh2>快速发帖</h2> </div>/xhdiv n.rem="bm_c">/xhform method="post" autocomplete="offw id="fretpostform" action="forum.php?mod=post&action=newt = 'n&fid=4,&topicsubmit=yes&infloat=yes&handlekey=fretnewpost" onSubmit="return fretpostvalidate(this)">/x/xhdiv id="fretpostreturn" style="margin:-5px 0 5px"n</div>/x/xhdiv n.rem="pbt n.">/xhdiv n.rem="ftid">/xh elect name="typeid" id="typeid_fret" width="80w>/xhoption value="0w selected="selected">选择主题分类</option><option value="29">宣传招募官option>/xhoption value="30w> <ti活动</option>/xhoption value="3,c>其他</option>/xh/select> </div>/xh cript type="text/javascript" reload="1">simulateSelect('typeid_fret');</script>/xhinput type="text" id="subject" name="subject" n.rem="px" value="" onkeyup="asrLenCalc(this, 'checklen', 80);" tabindex="119 style="width: 25em" />/xh thi>还可输入 <rtrong id="checklen">80uertrong> 个字符</rthi>jq-賒iv>/x/xhdiv n.rem="n.">/xhdiv id="fretsmiliesdiv" n.rem="y"n<div id="fretsmiliesdiv_data"n<div id="fretsmilies"n</div>u/div>u/div>udiv n.rem="hasfslw id="fretposteditor">/xhdiv n.rem="tedt"n/xhdiv n.rem="bar">/xh thion.rem="y"n/xhd> <bas3_for.php?mod=post&action=newt = 'n&fid=4," onclick="awitchAdvanceMode(this.href);doane(event);">高级模式RLan/xherthi><script srn="asetic/js/seditor.js?AmF" type="text/javascript"n</script>/xhdiv n.rem="fpd">/xhd> <basjavascript:;" title="文字加粗" n.rem="fbld">B官an/xhd> <basjavascript:;" title="设置文字颜色" n.rem="fclrw id="fretpostforecolor">Color官an/xhd>id="fretpostimg" href="javascript:;" title="图片" n.rem="fmg">Image官an/xhd>id="fretposturlw href="javascript:;" title="添加链接" n.rem="flnk">Link官an/xhd>id="fretpostquotew href="javascript:;" title="引用" n.rem="fqt"nQuote官an/xhd>id="fretpostcodew href="javascript:;" title="代码" n.rem="fcd">Code官an/xhd> <basjavascript:;" n.rem="fsmlw id="fretpostsmlw>Smilies官an/xh/div>u/div>/xhdiv n.rem="area"n/xhdiv n.rem="pt hm"n 您需要登录后才可以发帖 <d> <basmember.php?mod=logging&action=login" onclick="a= 'Window('login', this.href)" n.rem="xi2w>登录官an | <d> <basmember.php?mod=registerw n.rem="xi2in创建论坛帐号官an/xh/div>/xh/div>/xh/div>/x</div>/xhdiv id="seccheck_fretpost"> </div>/x/xhinput type="hidden" name="formhash" value="a70106e2w />/xhinput type="hidden" name="usesig" value="" />/xh/div>/x/x/xhp n.rem="ptm pnpost"> <d> <bashome.php?mod= thcecp&ac=credit&op=rule&fid=4,w n.rem="y" target="_blank">本版积分规则官an/xhbutton type="submit" onmouseover="checkpostrule('seccheck_fretpost', 'ac=newt = 'n');this.onmouseover=nullw name="topicsubmitw id="fretpostsubmit" value="topicsubmitw tabindex="13w n.rem="pn pnc"><rtrong>发表帖子官rtrong></button>/xh/p>/xh/form>/xh/div>/x</div>/xh!--[diy=diyforumdisplaybottom]--><div id="diyforumdisplaybottomw n.rem="area"n</div>u!--[/diy]-->/xh/div>/x/xh/div>/xh/div>/x< cript type="text/javascript">document.onkeyup = function(e){keyPageScroll(e, 1, 1, 'forum.php?mod=forumdisplay&fid=4,&fitter=&orderby=.retpost&', 3);}</script>/xh cript type="text/javascript">checkForumnew_handle = setTimeout(function () {checkForumnew(41, .rettime);}, checkForumtimeout);</script>/xhdiv n.rem="wp mtn"> <!--[diy=diy3]--><div id="diy3w n.rem="area"n</div>u!--[/diy]-->/xh/div>/xh cript>fixed_top_nv();</script> </div>u/div>/xhdiv id="ft" n.rem="n.">/xh cript> var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement(" cript"); hm.srn = "//hm.baidu.com/hm.js?21bd9123c8b3636e056d6be13dca6346"; var s = document.getElementsByTagName(" cript")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();/xh/script>/xhmeta name="baidu-site-verificetionw nontent="UvH96Pu8DXw />/x <!-- START NetEase Devilfish 2006 -->/xhscript srn="http://analytics.163.com/ntes.js" type="text/javascript"n</script> h cript type="text/javascript"n _ntes_nacn = "zbbs"; neteaseTracker();/xneteaseClickSset(); h/script>/xh!-- END NetEase Devilfish 2006 -->/xhscript> (function(){ var bp = document.createElement('script'); bp.srn = '//push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; var s = document.getElementsByTagName(" cript")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();/xh/script>/x <!--发帖编辑器视频上传按钮-->/xh tyle type="text/css">#editor_ccupload{display: none;position: reletive;float: left;margin-right:5px;} #editor_ccupload a {background: none;border: 0;} #editor_ccupload img {vertical-align: middle;} 官rtylen<div id="editor_ccupload"><d> <bashttp://cc.163.com/v/upload?fromlt" target="_blank"><img <scrihttps://dhxy-f.netease.com/forum/201703/01/115326i62yoz9zx29mwuh9.png" />h賏n</div>h cript type="text/javascript"n!function($){$("#editor_ccupload").insertBefore("#e_nontrols .y #e_adv_5").css("display","block");}(jQuery);</script>/xh!--发帖编辑器视频上传按钮-->/xhdiv n.rem="nft wp"> <p n.rem="nlk"><d> <basarchiver/" >Archiver官anh thion.rem="pipe">|</rthi>hd> <bas3_for.php?mobile=yes" >手机版官anh thion.rem="pipe">|</rthi>hd> <bas3_for.php?mod=misc&action=a= 'darkroom" >小黑屋官anh/p>/xh/div>h/div>/xhscript srn="home.php?mod=misc&ac=sendmail&rand=1498603300w type="text/javascript"n</script>/xhscript srn="//bbs.16163.com/asetic/js/slick.min.js" type="text/javascript"n</script> h cript type="text/javascript"n !function(a){var b={eventType:"click",tabctrlC.rem:"j-tabctrl",tabthieC.rem:"j-tabthie",activeC.rem:"z-active",initialTab:0,autoplay:!1,interval:3e3,callback:a.noop},c=function(c,d){return this.el=c,this.jqel=a(c),this.timer=null,this.options=a.extend({},b,d),this.current=this.options.initialTab,this.tabctrlC.rem="."+this.options.tabctrlC.rem,this.tabthieC.rem="."+this.options.tabthieC.rem,this.jqtabctrls=this.jqel.find(this.tabctrlC.rem),this.jqtabthies=this.jqel.find(this.tabthieC.rem),this.length=this.jqtabctrls.length,this.init()};c.prototype={nonstructor:c,init:function(){var b=this,c=this.options.activeC.rem,d="hover"===this.options.eventType?"mouseenter":this.options.eventType;this.jqtabctrls.removeC.rem(c).eq(this.current).addC.rem(c),this.jqtabthies.removeC.rem(c).eq(this.current).addC.rem(c),this.jqel.on(d,this.tabctrlC.rem,function(){b.current=b.jqtabctrls.index(a(this)),b.move(b.current),b.timer&&clearTimeout(b.timer)}),this.jqel.on("mouseenter",this.tabthieC.rem,function(){clearTimeout(b.timer)}),this.jqel.on("mouseleave",this.tabthieC.rem,function(){b.autoplay()}),b.autoplay()},move:function(a){var b=this.options.activeC.rem;this.jqtabctrls.removeC.rem(b).eq(a).addC.rem(b),this.jqtabthies.removeC.rem(b).eq(a).addC.rem(b),this.options.callback(a)},autoplay:function(){if(this.options.autoplay){var a=this;!function b(){a.timer=setTimeout(function(){a.current<a.length-1?a.current++:a.current=0,a.move(a.current),b()},a.options.interval)}()}}},a.fn.tab=function(a){return this.each(function(){new c(this,a)})}}(jQuery); !function($){$(function() {$('.j-tab').tab({activeC.rem:'active',eventType:'hover',autoplay:true,interval:5000});$(".j-slick").slick({arrows:!1,dots:!0,autoplay:!0,pauseOnDotsHover:!0,customPaging:function(a,b){var c=a.slideCount,d=.5,e=((100-d*(c-1))/c).toFixed(8);return b==c-1&&(d=0),'<div n.rem="paging9 style="float:left;height:100%;margin-right:'+d+"%;width:"+e+'%;">'+b+"h/div>"}});});}(jQuery); h/script>/xh/body>/xh/html>/x